Informace pro občany

Dobrý den vám všem,
vzhledem k této nelehké době, která nám nedovoluje se setkávat bychom vás jako zastupitelstvo obce rádi informovali o dění v obci. Na základě sebraných dat v poslední době (pomocí anket a dotazníků) jsme připravili strategii potřeb a rozvoje obce a to:

1/ Vodovod obce 

tento vodovod byl převeden do majetku obce v nezkolaudovaném stavu a to proto byl prvořadý úkol provést kolaudaci.

Vodovod se musel rozdělit na tři části:

A/Stará zástavba
B/zástavba směr Žerčice-Karlovec
C/zástavba směr Řehnice

A/ Kolaudace se povedla koncem roku 2020 byla nám uznána projektová dokumentace z roku 1984 a nyní se řeší věcná břemena a následné předání do majetku VAK s vydáním akcii pro obec. Není to lehké na přivaděči ze Žerčic je mnoho pozemků s nedohledatelnými majiteli. Po jednání s firmou VAK nám bude udělena pro tyto pozemky vyjímka. Byl zhotoven geometrický plán a v přípravě jsou souhlasy a smlouvy na tato VB (celkem asi 50ks)

B/ Zde nebyla žádná projektová dokumentace a proto se vybrala firma Kozák , která tuto dokumentaci připravuje. V průběhu přípravy se však zjistilo, že i když je vodovod v provozu na této části není v tomto stavu možná kolaudace. Důvodem je použití  nesprávného potrubí a i napojení přípojek. Obec musí tuto část celou znovu realizovat a odhad investice včetně části C (která nemá zatím nic) je cca 8 mil.

C/ Jak je již psáno tato část nemá zatím nic v přípravě je projektová dokumentace a realizace by proběhla společně s částí B.

Samozřejmě obec nemá dostatek financí na realizaci těchto projektů. Proto jsme oslovili několik dotačních firem a hledáme možné financování z prostředků státu.

2/Veřejné osvětlení

Připravuje se projektová dokumentace v části Žerčice -Řehnice kde je osvětlení nedokončené.

3/Změna územního plánu č.1

Bohužel situace s Covid nedovoluje tuto změnu prozatím dokončit a je ve fázi před veřejným projednáním. Tato změna se týká úpravy výšky budov v obci, přidání pozemku obce pro veřejnou vybavenost(nový pozemek v prostoru za panem Jirčákem), zmenšení biokoridoru v prostoru pod obci (bylo chybně zaneseno i do prostor staveb) a celkové úpravy textové podoby dle nových zákonů. K dalším úpravám tato změna nebyla otevřena. Jakmile situace s Covid dovolí budeme ve změně pokračovat a budete informováni.

4/Odpady

Od 1.1.2021 došlo ke změně zákona o odpadech. Stát bohužel nedal obcím a městům dostatek času na přípravu obecně závazných vyhlášek, proto očekávejte, že v průběhu roku k tomuto dojde. Bohužel s tím souvisí i celkové zdražení odpadů pro rok 2022.

Co v roce 2021 bude novinkou, je svoz kovového odpadu o kterém vás budeme za v čas informovat.

5/Strategický rozvojový plán obce

Pro rozvoj obce je tento dokument nezbytný. Je nedílnou součástí při podávání případných dotací je vyžadován státem. Jedná se o dokument, který popisuje obec samotnou i kam se chce rozvíjet. Obec na něm již pracuje.

6/Dotace

Sestavili jsme seznam dotací, které obec vyžaduje. A dotační firmy dle něj hledají vhodné výzvy.

  1. Vodovod viz.bod č.1
  2. Veřejné osvětlení viz.bod č.2
  3. Povrchová kanalizace – nutno provést v některých částech rekonstrukci
  4. Dětské hřiště – nutno provést rekonstrukci
  5. Hasičská zbrojnice – příprava projektu 
  6. Kanalizace obce-nutno nechat vypracovat studii proveditelnosti, aby obec byla připravená zavčasu reagovat na případnou dotaci či požadavky státu.
  7. Obnova zeleně-25.2.2021 byla podána žádost o dotaci na titul z OPŽP 100%, na revitalizaci stromů směr Karlovec a dosázení okrasných stromu v obci
  8. Chodníky v obci-nutno vypracovat návrh a realizace by byla provedena po akcích vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.
  9. Rekonstrukce obecního úřadu-připravuje se projektová dokumentace(dosud neexistovala)a položkový rozpočet
  10. Oprava místních komunikací-tady se připraví projekt míst nejvíce poškozených, ale každopádně by se hledala dotace společně s akcemi vodovod a nebo kanalizace.

Tyto dotace jsou termínově závislé na vyhlášení dotačních titulů a podmínek státu .Není tedy možné zatím říci kdy co jak budeme dělat. Každopádně životně důležitý je vodovod  a je řazen na prvé místo.

 7/Audit hospodaření obce

Obec v průběhu roku absolvuje 2 tyto audity a prozatím jsou bezchybné. Dále absolvuje 2 vnitřní audity a ty jsou také bezchybné.

Dále obec pracuje na:

Vymáhání dluhu firmy Zemědělské družstvo Žerčice, kde je vzniklý dluh na pachtovném 21000,-Kč
Inventuře 2020
Stavebních dokumentech pro nové i stávající stavby

Veškeré důležité informace naleznete na obecních stránkách
www.obeckobylnice.cz nebo na www.kobylnice-mb.cz.